Magmamatyag, maglilingkod, magmamahal sa bayan

by Chancellor Jose V. Camacho, Jr.

Sa mga guro, REPS, kawani, estudyante, at alumni ng Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, batid ko na marami sa atin ang patuloy na nakararanas ng samu’t-saring emosyong bunga ng nakaraang eleksyon. Sa gitna ng lahat ng ito, makaaasa kayo na ang pamantasan ay patuloy na maninindigan para sa kalayaan sa pagpapahayag at sa kalayaan sa pamamahayag—mga mahahalagang tuntungan ng ating demokrasya. Ang demokrasya na siyang nagpapahintulot na tayo ay malayang makapag-aral, magsaliksik, magpahayag ng pananaw, at makilahok sa mga gawaing magpapaunlad sa ating bansa. Ang demokrasya ring ito ang siyang dahilan kung bakit tayo nakapaghahalal ng mamumuno sa atin.

Ngayon, higit kailanman, marapat nating ipagpatuloy at paigtingin ang pagiging mapagmatyag upang mapanatili ang demokrasyang ito. Titiyakin nating mananatili itong nakaangkla sa pagrespeto sa karapatang pantao. Magkabigkis ang kasaysayan ng Unibersidad ng Pilipinas at ng bayan. Nasa dugo ng bawat isa sa atin ang prinsipyadong pakikilahok at pagsisilbi sa bayan. Kaya sisiguruhin nating walang puwang ang red-tagging at anumang paglabag sa ating mga karapatang pinoprotektahan ng ating saligang batas. Sama-sama nating iwawaksi ang anumang pang-aabuso at karahasan, gayundin ang mga pananalita, gawain, at elementong maglalagay sa atin sa peligro.

Magpapatuloy tayo bilang institusyong kumikiling sa ating mandato na magpayabong ng kaalaman, manaliksik, at maglingkod sa sambayanan.

Mahalin natin ang bawat isa at patuloy nating mahalin ang ating bayan.

Share this on:

ReLATED News